MENU:

Zespół przedmiotowy humanistów sp Zespół przedmiotowy humanistów gimnazjum Zespół przedmiotowy matematyczno-przyrodniczy sp Zespół przedmiotowy matematyczno-przyrodniczy gimnazjum Zespół przedmiotowy języków obcych sp Zespół przedmiotowy języków obcych gimnazjum Zespół przedmiotowy wychowania fizycznego Zespół przedmiotowy religii

Zespół przedmiotowy matematyczno-przyrodniczy sp

Skład osobowy Przedmiotowego Zespołu Matematyczno - Przyrodnicznego Szkoły Podstawowej w Jeleniewie:

1. Monika Okrągły - przyroda - lider zespołu

2. Teresa Borkowska - zajęcia techniczne

3. Agnieszka Hołubowicz - matematyka, zajęcia komputerowe

4. Tomasz Sawicki - zajęcia komputerowe, wychowanie komunikacyjne, technika

5. Aldona Falecka - przyroda

 

Plan pracy zespołu przedmiotowego matematyczno - przyrodniczego

w roku szkolnym 2015/2016


 

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Termin

Odpowiedzialni

Uwagi

1

Ustalenie działań na rok szkolny 2015/2016.

 • ustalenie harmonogramu pracy zespołu,

 • wyznaczenie zadań do realizacji w bieżącym roku szkolnym,

 • ustalenie zasad współpracy,

 • opracowanie i przyjęcie planu pracy zespołu,

IX 2015

lider zespołu


 

2

Ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania.

 • analiza dokumentu WZO oraz PSO,

 • analiza wymagań programowych,

 • ewaluacja przedmiotowych systemów oceniania uczniów 

IX - X 2015

wszyscy członkowie zespołu


 

3

Opracowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego.

 • opracowanie testów diagnozujących dla uczniów klas IV – VI,

 • opracowanie testów i sprawdzianów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych dla uczniów klas IV – VI,

 • przygotowanie testów i sprawdzianów próbnych dla uczniów klas VI

IX, I, V

2015/2016

cały 

rok szkolny


 

X - III

nauczyciele matematyki

i przyrody


 

4

Przygotowanie uczniów klas VI do sprawdzianu szóstoklasisty 2016.

 • analiza wyników testów diagnozujących,

 • systematyczne doskonalenie umiejetności uczniów w zakresie wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych,

 • przeprowadzanie egzaminów próbnych,

 • praca w zespołach sprawdzających testy próbne

IX - III

wyznaczeni nauczyciele


 

5

Podnoszenie skuteczności oddziaływań edukacyjnych.

 • analiza wyników testów, sprawdzianów oraz sprawdzianów próbnych,

 • analiza wyników sprawdzianów 2013, 2014 oraz 2015,

 • opracowanie wniosków i programów naprawczych,

 • badanie osiągnięć edukacujnych uczniów z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

cały

rok szkolny


IX 2015r.


X 2015r.


 

koniec I oraz II semestru

wszyscy członkowie zespołu


 


 


 

wyznaczeni nauczyciele


 

6

Praca z uczniem zdolnym oraz słabym.

 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych,

 • zaplanowanie konkursów szkolnych,

 • prowadzenie kół zainteresowań,

 • prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

 • konsultacje przedmiotowe dla uczniow zdolnych i słabych w ramach realizowanych przez nauczycieli godzin z art. 42 KN

cały

rok szkolny

nauczyciele klas V, VI


 


 

wszyscy członkowie zespołu


 

7

Kształtowanie postaw proekologicznych oraz prozdrowotnych.

 • udział w akcji: "Sprzątanie Świata",

 • zorganizowanie konkursu o tematyce ekologicznej,

 • udział w programie profilaktycznym: "Trzymaj Formę",

 • realizacja programu: "Jedz smacznie i zdrowo",

 • udział w zewnątrzszkolnych konkursach dotyczacych tematyki zdrowia oraz ochrony przyrody

IX 2015


 

IV 2016


IV – VI 2016


 

cały rok szkolny

według zaintere-sowań uczniów

wyznaczeni nauczyciele


 

8

Wzbogacanie i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela.

 • udział w warsztatach, konferencjach i szkoleniach metodycznych,

 • udział w WDN,

 • korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronach internetowych,

 • zaplanowanie tematyki oraz kalendarza spotkań samokształceniowych zespołu

cały rok szkolny

wszyscy członkowie zespołu


 

9

Dzielenie się swoją wiedzą oraz doświadczeniem.

 • omawianie i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów dydaktycznych oraz wychowawczych,

 • wymiana informacji na temat uczniów, ich sytuacji oraz problemów,

 • udostepnianie członkom zespołu opracowanych przez siebie pomocy i materiałów dydaktycznych,

 • udostępnianie ciekawych materiałów oraz opracowanych dokumentów pracy nauczyciela bibliotece szkolnej ZS Jeleniewo

cały rok szkolny

wszyscy członkowie zespołu


 

10

Współprowadzenie szkolnej strony internetowej.

 • zamieszczanie ogloszeń o konkursach oraz ich wynikach, imprezach i uroczystościach na stronie głównej szkoły

 • prowadzenie podstrony indywidualnej,

 • prowadzenie podstrony zespołu przedmiotowego

cały rok szkolny

wszyscy członkowie zespołu


 

11

Udział w pracach szkolnych zespołów zadaniowych.

 • udział w pracy zespołów zadaniowych do spraw:

- aktualizacji Statutu ZS w Jeleniewie,

- WDN,

- aktualizacji szkolnego programu wychowania,

- aktualizacji szkolnego programu profilaktyki,

- aktualizacji WZO,

- analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych szóstoklasistów,

- opracowania regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycieli

IX 2015r.


 

 

 

 

 

 

IX 2015r.

według potrzeb

wyznaczeni

nauczyciele


 

12

Współpraca z rodzicami uczniów.

 • angażowanie rodziców do udziału w życiu szkoły,

 • zachęcanie rodziców do pomocy w organizowaniu imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych,

 • organizowanie zebrań oraz konsultacji dla rodziców

 • zachęcanie rodziców do korzystania z możliwości multimediów w celu pozyskiwania informacji na temat pracy szkoły oraz utrzymywania kontaktu ze szkołą

cały rok szkolny według zaistniałych potrzeb

wszyscy członkowie zespołu


 

13

Współpraca           z innymi zespołami przemiotowymi.

 • wspólne organizowanie imprez i uroczystości szkolnych,

 • współpraca w realizacji zadań głównych szkoły

 • wymiana informacji oraz materiałów

według zaistniałych potrzeb

wyznaczeni lub zainteresowni członkowie zespołu


 


 

 

 

14

Wsółpraca z zespołem do spraw ewaluacji pracy szkoły.

 • współpraca przy opracowaniu projektu ewaluacji pracy szkoły za rok szkolny 2015/2016

 • współpraca przy przeprowadzeniu ewaluacji w szkole Podstawowej w Jeleniewie

według harmonogramu ewaluacji pracy szkoły

według potrzeb

wyznaczeni członkowie zespołu


 


 


 


 

15

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2015/2016.

 • analiza stopnia reaizacji zadań

 • opracowanie wniosków do dalszej pracy zespołu.

VI 2016

wszyscy czlonkowie zespołu


 


 

 

Sprawozdanie z pracy

zespołu przedmiotowego matematyczno – przyrodniczego

za rok szkolny 2014/2015

Zespół Szkół w Jeleniewie Szkoła Podstawowa


 

Zespół przedmiotowy matematyczno - przyrodniczy w roku szkolnym 2014/2015 pracował w skaładzie: Borkowska Teresa, Hołubowicz Agnieszka, Okrągły Monika, Turek Emilia, Sawicki Tomasz. Funkcję lidera pełniła Monika Okragły. 

W ramach pracy zespołu podjęto następujące działania:

- ustalono zasady współpracy nauczycieli,

- określono zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym,

- omówiono i ustalono częstotliwość i harmonogram spotkań zespołu,

- opracowano i przyjęto do realizacji plan pracy zespołu,

- dokonano ewaluacji przedmiotowych zasad oceniania, poprzedzonej analizą WZO oraz analizą wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów nauczania,

- zapoznano się z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz dostosowano do nich plany wynikowe i rozkłady nauczania z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

- opracowano narzędzia pomiaru dydaktycznego w postaci testów diagnostycznych dla uczniów klas IV oraz uczniów klas V – VI, testów i sprawdzianów do kontrolowania osiągnięć edukacyjnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych na semestr I, oraz przy współpracy z nauczycielami zespołu przedmiotów humanistycznych wybrano testy i sprawdziany próbne dla uczniów klas VI,

- dokonano analizy wyników testów diagnozujących,

- opracowano szkolny raport ze sprawdzianu szóstoklasistów,

- systematycznie przeprowadzano testy próbne w klasach VI oraz przygotowywano uczniów do pisania sprawdzianu zewnętrznego,

- regularnie monitorowano osiągnięcia i trudności edukacyjne uczniów klas IV - VI oraz wspólnie nauczycielami zespołu wychowawczego ustalano sposoby udzielania pomocy uczniom i ich rodzicom,

- ustalono skład zespołów sprawdzających testy próbne szóstoklasistów,

- analizowano wyniki testów oraz opracowano wnioski do dalszej pracy z uczniami,

- na podstawie wniosków z analiz sprawdzianów opracowano plan poprawy efektywności kształcenia oraz programy naprawcze z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych,

- przeprowadzono badania osiagnieć edukacyjnych uczniów w klasach IV – VI,

- opracowano szczegółowe analizy badania osiągnięć edukacyjnych uczniów, a na ich podstawie wnioski oraz działania naprawcze,

- prowadzono zajęcia w ramach szkolnych kół zainteresowań (sprawozdania nauczycieli w dziennikach zajęć),

- pracowano z uczniem słabym i zdolnym (w ramach realizowanych przez nauczycieli godzin z art. 42 KN),

- prowadzono zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i przyrody,

- nauczyciele przygotowywali uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, a także brali udział w pracach komisji nadzorujących ich prawidłowy przebieg oraz sprawdzających testy konkursowe na etapie szkolnym i rejonowym,

- zorganizowano udział uczniów w akcji "Sprzątanie Świata",

- prowadzono na lekcjach techniki oraz podczas godzin wychowawczych zajęcia
w ramach programu: "Jedz smacznie i zdrowo",

- zorganizowano zbiórkę zużytych baterii,

- opracowano harmonogram realizacji programu: "Trzymaj formę" oraz zrealizowano treści programowe w klasach V – VI,

- zorganizowano akcję "Sprzatania Ziemi" w ramach obchodów Dnia Ziemi,

- zorganizwano zajecia pod hasłem: "Dzień bezpieczeństwa w Internecie",

- zorganizowano zimową akcję dokarmiania ptaków,

- opracowano i zamieszczono na stronie internetowej szkoły informację dla rodziców: "Bezpieczny Internet",

- zorganizowano zaplanowane konkursy wewnątrzszkolne,

- zaktualizowano materiały edukacyjne do zamieszczenia na stronie internetowej szkoły dotyczace programu profilaktycznego: "Trzymaj Formę" oraz zagadnień z zakresu profilaktyki zdrowotnej,

- nauczyciele zespołu brali czynny udział w szkoleniach i warsztatach metodycznych,

- w ciągu całego roku szkolnego wszyscy członkowie zespołu współpracowali ze sobą, z nauczycielami ZS w Jeleniewie oraz nauczycielami z innych szkół, wymieniając się ciekawymi materiałami podnoszącymi jakość pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły (scenariuszami, kartami pracy, testami, programami komputerowymi itp.),

- członkowie zespołu uczestniczyli w pracach szkolnego zespołu do spraw ewaluacji pracy szkoły,

- w ramach pracy zespołu omawiano i wspólnie poszukiwano rozwiązań problemów dydaktycznych oraz wychowawczych,

- członkowie zespołu wymieniali się informacjami na temat uczniów, ich problemów i sukcesów, sytuacji rodzinnej oraz pozycji w grupie rówieśniczej, a także współdziałali w rozwiązywaniu pojawiających się problemów dydaktyczno – wychowawczych,

- współpracowano z nauczycielami poszczególnych przedmiotów nauczania oraz wychowawcami klas, a także z pedagogiem i psychologiem szkolnym,

- nauczyciele brali udział w prowadzeniu strony internetowej szkoły (prowadzili swoje podstrony oraz zamieszczali ogłoszenia i inne materiały na stronie internetowej szkoły),

- prowadzono stronę internetową zespołu matematyczno – przyrodniczego, na której między innymi umieszczono plan pracy zespołu oraz sprawozdania z działalności zespołu za semestr I i cały rok szkolny,

- na stronie internetowej szkoły systematycznie umieszczano informacje o organizowanych przez zespół akcjach i konkursach,

- członkowie zespołu brali czynny udział w pracach szkolnych zespołów zadaniowych dotyczących:

1) aktualizacji Statutu ZS w Jeleniewie,

2) aktualizacji Szkolnego programu wychowania,

3) aktualizacji Szkolnego programu profilaktyki,

4) aktualizacji WZO,

5) analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych szóstoklasistów,

6) opracowania regulaminu i harmonogramu dyżurów nauczycieli,

7) opracowania tygodniowego rozkładu zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Zespole Szkół w Jeleniewie,

- wybrani nauczyciele uczestniczyli w pracy zespołu ds. ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz opracowali, a także przedstawili Radzie Pedagogicznej projekt oraz raport z ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły za rok szkolny 2014/2015,

- prowadzono współpracę z rodzicami uczniów w zakresie angażowania rodziców do uczestnictwa w życiu szkoły, pomocy w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

- udzielano rodzicom informacji na temat zachowania uczniów oraz postępów i trudności edukacyjnych z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych,

- zachęcano rodziców do angażowania się w działania szkoły w zakresie jednolitego oddziaływania wychowawczego oraz podnoszenia wyników nauczania,

- członkowie zespołu współpracowali też w organizowaniu i przeprowadzaniu imprez,
a także uroczystości szkolnych oraz klasowych, organizowali również oraz sprawowali opiekę nad uczniami podczas wyjazdów i wycieczek.

 


 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • ZESPÓŁ SZKÓŁ W JELENIEWIE
  ul. Suwalska 51
  16-404 Jeleniewo
 • 87 568 30 33

Galeria zdjęć